Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương

Công ty Visa Thái Dương là một công ty du lịch thuộc Thái Dương Tourism. Lĩnh vực chính là gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài và làm công văn nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó.

Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Visa Thái Dương thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin riêng tư của những cá nhân (sau đây gọi là “Đương đơn”) nộp đơn xin thị thực hoặc giấy phép và sẵn sàng cung cấp cho những cơ quan liên quan với mục đích cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân có thể được thu thập để:

  • Xét duyệt những yêu cầu xin cấp thị thực ngắn hạn, giấy phép và giấy thông hành.
  • Hồi đáp những yêu cầu liên quan đến tình trạng hồ sơ.
  • Theo dõi hồ sơ.
  • Hồi đáp những câu hỏi của đương đơn. (gọi chung là “Các dịch vụ”)

Visa Thái Dương chỉ thu thập thông tin cá nhân từ Đương đơn để phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ. Thông tin cá nhân của Đương đơn được thu thập không dựa trên danh nghĩa của Chính phủ Canada mà các thông tin cá nhân và giấy tờ của Đương đơn sẽ được cung cấp cho Canada nhằm tọa thuận lợi cho việc xét duyệt đơn/yêu cầu xin thị thực của Đương đơn. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Visa Thái Dương là tự nguyện.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối cung cấp thông tin cá nhân có thể sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ yêu cầu. Thông tin cá nhân sẽ được thu thập trực tiếp từ Đương đơn hoăc từ các đại lý du lịch và từ những nhân viên hoặc những đại diện được uỷ quyền. Đương đơn phải khẳng định sự chấp thuận (cung cấp thông tin) bằng cách điền và nộp mẫu chấp thuận tùy trường hợp chấp thuận trực tiếp hoặc gián tiếp.

Quy định về lưu trữ hồ sơ khách hàng

Xét duyệt Hồ sơ: Đương đơn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân trên mẫu đơn xin thị thực bao gồm họ tên, ảnh, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, thông tin hộ chiếu, giấy khai sinh, thu nhập, tình trạng quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, lý lịch tư pháp và lý lịch học vấn. 

Tình trạng Hồ sơ: Đương đơn có thể lựa chọn cách theo dõi hồ sơ của mình qua điện thoại bằng cách cung cấp họ tên và số hồ sơ hoặc mã số theo dõi hồ sơ của mình để được cập nhật tình trạng hồ sơ xin thị thực ngắn hạn, giấy phép hoặc giấy thông hành. Visa Thái Dương sẽ thu âm các cuộc gọi của đương đơn vì mục đích kiểm soát chất lượng dịch vụ, và sẽ thông báo cho đương đơn về qui định và mục đích của việc thu âm này trước mỗi cuộc gọi. Bản thu âm những cuộc gọi này sẽ được lưu trong vòng 30 ngày.

Theo dõi Hồ sơ Trực tuyến: Đương đơn có thể theo dõi hồ sơ trực tuyến bằng cách nhập vào trang web của chúng tôi những thông tin như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email, ngày nộp đơn, và mã số theo dõi hồ sơ.

Quản lý Lịch Phỏng vấn: Đương đơn có thể đặt lịch phỏng vấn bằng cách nhập vào trang web của chúng tôi những thông tin như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email, ngày nộp đơn, và mã số theo dõi hồ sơ.Tất cả thông tin đương đơn cung cấp trong lúc đặt lịch phỏng vấn trực tuyến sẽ được chuyển đổi sang định dạng phù hợp để có thể thông báo tới những Visa Thái Dương có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin thị thực tại nước mà đương đơn nộp đơn.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Visa Thái Dương

Những thông tin thu thập được có thể được Visa Thái Dương lưu trữ, chuyển giao và chia sẻ với các cơ quan liên quan hoặc những cơ quan hành pháp khi được yêu cầu theo luật pháp và như đã đề cập trong văn bản này.

Yêu cầu thông tin Đương đơn: Một số thông tin cá nhân hạn chế của đương đơn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email, ngày nộp đơn và mã số theo dõi hồ sơ khi đương đơn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại để hỏi hoặc để góp ý.

Xin lưu ý rằng thư từ qua email có thể không an toàn. Đương đơn không nên cung cấp thông tin chi tiết cá nhân như số hộ chiếu khi liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi khuyến cáo Đương đơn không nên tiết lộ cụ thể về dịch vụ đã yêu cầu hoặc hồ sơ nộp qua email.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Visa Thái Dương sẽ không tiết lộ, kinh doanh, cho thuê, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của quý vị, ngoại trừ những trường hợp khác được trình bày trong đây. Thông tin cá nhân của Quý vị chỉ được dùng cho những mục đích đã nêu trong đây.

Tuy nhiên, Visa Thái Dương có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân khi được yêu cầu theo pháp luật – khi cần thiết phải đáp ứng yêu cầu từ tòa án, từ bất kỳ vụ kiện đang tiến hành, hoặc từ những thủ tục pháp lý khác liên quan đến Visa Thái Dương, hoặc để thực thi quyền lợi hợp pháp hoặc để bào chữa cho vụ kiện tụng, điều tra tội phạm, những vấn đề liên quan đến luật pháp, an ninh quốc gia, hoặc để ngăn ngừa, điều tra, khám phá, truy tố các hoạt động phạm tội.

Thu xếp với các Nhà cung cấp dịch vụ: Visa Thái Dương có thể chuyển giao (hoặc là chuẩn bị sẵn) thông tin cá nhân của đương đơn cho các bên thứ ba là những bên cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Ví dụ, như chúng tôi sẽ sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát thư. Dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại có thể sẽ được cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát thư.

Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn. Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ được cung cấp những thông tin cần thiết để họ thực hiện các chức năng được chỉ định, và chúng tôi không cho phép họ sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích riêng của họ.

Visa Thái Dương Hotline
Visa Thái Dương Hotline

Các chính sách khác và hình thức thanh toán khác

Chính sách & Quy định chung

Chính sách bảo mật

Chính sách vận chuyển

Chính sách bảo hành & Đổi Trả

Hình Thức Thanh Toán